Mikael Ulvholt            Och vinnarna i lotteriet    

Mikael Ulvholt – Hörbyån

 

Mikael började med att introducera några begrepp, som han sedan återkom till i föreläsningen:

Vattendelare – höjd i landskapet

Avrinningsområde – avgränsning av två vattendelare

Återkomsttid – tid mellan kraftiga regn, t ex 50-årsregn

Meanderande vattendrag – naturligt vattendrag

Dikningsföretag – människopåverkat vattendrag

Båtnadsområde – påverkansområde

 

Hörbyån har ett avrinningsområde på ca 150 kvadratkilometer, en fallhöjd på ca 100 meter och en totalt längd på ca 137 kilometer.

På www.vattenatlas.se finns mycket information om landets alla vattendrag.

SMHI har en mätstation vid Heåkra, nedströms väg 13 där flödena mäts. Medelflöde är 1,8 kubikmeter/sekund. Vid översvämningen senast låg denna siffra på ca 30 kubikmeter/sekund. www.smhi.se/vader                        Vattenflödena har under en mätperiod på 50 år fluktuerat ganska mycket från år till år men från 2018 kan man ana ett trendbrott som innebär att det har varit ökningar varje år.

 

Hörbyån och några andra vattendrag släpper vid högvatten in ca 45-50 kubikmeter/sekund i Ringsjöarna. Samtidigt är avrinningen genom Rönne å maximalt 13 kubikmeter/sekund. Man förstår att översvämningar kan förekomma.

 

Äldsta kända karta över Hörby är från 1699. Vid denna tid låg byn samlad norr om ån, som då också var något bredare och meanderande. Först omkring 1910 - 15 kom en del bebyggelse utefter den ”nya” Ystadsvägen. Genom en reglering av ån 1939 rätades den ut och åkermark tillskapades vid det som idag är Söderängen.

 

För att undvika framtida problem skulle man behöva bygga dammar för buffring längre uppströms. Dammarna vid Flustret räcker inte till. Kommunen har ingen mark att bygga på. Länsstyrelsen har ansvaret för att göra överenskommelser med enskilda markägare.

 

Fiskvandringen i ån har förbättrats genom att mindre dämmen tagits bort. Det återstår dock ett par dammar att åtgärda i Osbyholm. Ån är nu en bra miljö för reproduktion för bland annat öring och kräftor. Rätten till fiske följer de ursprungliga gårdarna.

Sist men inte minst: Grattis till vinnarna i vinlotteriet Jarl Fjelkner och Sven Lindén.

 

Hans Åström

Präntare